Krążenie materii

Dalszą komplikacją zagadnienia jest to, że ?dodawanie” substancji do układu żywego nie jest procesem jednokierunkowym. Musimy więc rów­nież brać pod uwagę ?odejmowanie”, które związane jest z rozpadem, a następnie wyliczać wzrost jako czysty zysk. Wydaje się tak oczywiste, że wzrost jest rezultatem procesów anabolizmu i katabolizmu, że nawet nie zastanawiamy się ?dlaczego rozpad musi w ogóle zachodzić”. W prak­tyce w celu stwierdzenia czy cykl przemian trwa nieprzerwanie, prze­prowadzamy badania na niższych organizmach. Możliwe, że oba te pro­cesy są konieczne dla utrzymania równowagi dynamicznej.

Nie możemy powiedzieć, że wirusy wykazują przemianę materii, ale są one też niezdolne do niezależnej egzystencji. U bakterii cykl przemian jest dość prosty i nawet trudno go odróżnić od reprodukcji.

W bardziej znanej nam dziedzinie biologii organizmów wielokomór­kowych już Bizzozero (1894) wyjaśnił, że pewne części ciała ulegają zmia­nom o wiele szybciej aniżeli inne. Czy rozpatrujemy same ko­mórki czy ich komponenty (włókna, organelle itd.), możemy rozróżnić trzy typy populacji:

1)   populacje niestałe, mnożące się w ciągu całego życia; według Cowdry są to komórki wegetatywne między podziałami mitotycznymi;

2)    populacje stałe, zwykle mnożące się tylko w czasie rozwoju, ale zdolne również do rozmnażania się w stadium dojrzałości po uszkodze­niu organizmu (z nawrotem po podziałach mitotycznych);

3)   populacje trwałe, nigdy nie mnożące się, gdy już raz zostały ufor­mowane (ustalone po podziałach mitotycznych).

W odniesieniu do populacji komórek poszczególnych tkanek ssaków można również zastosować podobną klasyfikację.

  1. Populacje niestałe (odnawiające się): naskórek i jego pochodne, wewnętrzna warstwa nabłonka, przejściowy nabłonek przewodów, tkan­ki krwiotwórcze (częściowo), śluzówka macicy, komórki rozrodcze jąder.
  2. Populacje stałe zdolne do rozrastania się, gdy zajdzie potrzeba: wątroba, nerka, gruczoły zewnątrzwydzielnicze, soczewka, tkanki łączne, tkanki szkieletowe (częściowo).
  3. Populacje trwałe: mięsień prążkowany, neurony (komórki nerwo­we), komórki rozrodcze jajnika.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.