Okres operacji formalnych (od 11 lat)

Ostatnią fazę rozwoju można nazwać okresem operacji formalnych (11 ?15 lat). Wykształca się ona z poprzedniej, a różni się od niej tym, że nabyte możliwości operowania symbolami same stają się teraz przed­miotem manipulacji. ?Myślenie formalne jest hipotetyczno-dedukcyjne”, tj. zdolne do dedukowania wniosków z czystych hipotez, nie zaś tylko z realnych obserwacji. Wnioski jego są ważne, nawet niezależnie od ich prawdziwości faktycznej. Te słowa sugerują ostateczne wyzwolenie apa­ratu mózgowego od doraźnej sytuacji jego właściciela. Właśnie dzięki ?hipotetyczno-dedukcyjnemu” systemowi myślenia ludzie potrafią prze­widywać o wiele dalej i trafniej niż jakiekolwiek inne zwierzęta. Jest to główna tajemnica sukcesów ludzkości. Mózg nie jest już odtąd za­przątnięty wyłącznie doraźnymi szczegółami. Może więc używać słów i innych symboli, które sobie przyswoił tworząc nowe zgrupowania bę­dące istotą twórczości artystycznej i naukowej. Zyskuje dzięki temu no­we hipotezy, które sterują poszukiwaniem dalszych prawidłowości w świecie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.