Zapoczątkowanie rozwoju w okresie embrionalnym

U osobnika dorosłego proces wzrostu nie zostaje przerwany, ale jego tempo jest takie, że ubytek masy substancji rozłożonych jest równoważ­ny przyrostowi masy uzyskanej w procesach syntezy. Tempo wymiany materii w każdej tkance jest determinowane prawdopodobnie przez spe­cyficzne inhibitory, które utrzymują w niej przemianę w stanie równo­wagi. Natomiast wzrost w wieku dziecięcym nie jest poddany działaniu takich inhibitorów. Jajo i plemnik są komórkami wysoce wyspecjalizo­wanymi, zdolnymi do uwalniania procesów syntezy rozwijających się tkanek od czynników hamujących wzrost lub przynajmniej do deter­minowania nowego typu syntezy. Jedną z najbardziej znamiennych prze­mian po zapłodnieniu jest gwałtowny wzrost procesów syntezy ? po­czątkowo DNA, następnie białek. Zostaje uruchomiony me­chanizm regulujący replikację DNA i podział komórki, a następnie za­chodzą jedne po drugich szybkie podziały bruzdkowania. Nawet w tym bardzo wczesnym etapie rozwoju niełatwo jest dokonać właściwych po­miarów ogólnego wzrostu całego organizmu. Nukleotydy białka i inne substancje syntetyzowane są z różną intensywnością, prawdopodobnie regulowaną w swoisty sposób. Nie jest więc rozsądne ani potrzebne za­dawanie pytań co do tempa rozwoju wzrostu całego organizmu na tym etapie, ani też usiłowanie mierzenia zmian tempa przyspieszania lub opóźniania wzrostu.

Niemniej istnieje bez wątpienia czynnik stymulujący wzrost po za­płodnieniu, a następnie powodujący stopniowe jego zmniejszanie. Nie stwierdzono, czy ogólne tempo wzrostu jest największe wkrótce po za­płodnieniu, czy nieco później.

Badania nad spadkiem energii wzrostu w komórkach kurczącego ser­ca przeprowadzone przez Medawara (1940) wykazały, że inhibitor wzro­stu kurczęcia musi być dość silny, aby mógł hamować jego wzrost w różnym wieku. Zmianę energii wzrostu ustalono za pomocą metody zerowej. Przypuszczalnie podobny spadek energii występuje tak­że w innych tkankach, ale w niejednakowym tempie. Niełatwo jest jed­nak stwierdzić, która z cech w kompleksowym procesie ogólnego rozwoju staje się mniej aktywna. Zmieniać się może po prostu wielkość oporności komórek do przeciwstawienia się hamowaniu ich aktywności podczas ich hodowli. Mogłoby to być wskaźnikiem energii ich wzrostu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.