Trudności związane z gromadzeniem danych dotyczących rozwoju

a. Badania ciągłe. Wzrost jest z pewnością zależny od czynników dzie­dzicznych i dlatego każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Tylko dane, które przedstawiają indywidualny rozwój dzieci (po uro­dzeniu się), są w pełni informatywne; natomiast jest niemal niemożliwe otrzymanie ścisłych danych dotyczących rozwoju dziecka we­wnątrz macicy. Długofalowe badania wzrostu postnatalnego (po urodze­niu) dziecka zajmują niewątpliwie dużo czasu i są trudne do przepro­wadzenia do końca. Jeśli się już nawet zbierze takie dane, nie jest cał­kowicie pewne, w jaki sposób na ich podstawie ustalić normy. Bodaj jednym z powodów jest fakt, że dzieci, którym rodzina mogłaby zapewnić regularność badań w ciągu długiego okresu, stanowią wyselekcjonowaną próbkę. Jeszcze ważniejszy jest problem, że istnieją różnice w tempie indywidualnego wzrostu i rozwoju, wskutek czego zmiany w średniej wielkości dla całej grupy osobników nie informują o kolejności zmian, którym podlega jednostka.

b. Dane przekrojowe. Znacznie szybszym sposobem gromadzenia da­nych jest równoczesne dokonywanie przekrojowych badań dzieci w róż­nym wieku. Nie przedstawiają one rzeczywistej drogi wzrostu żadnego z dzieci. Niemniej, ponieważ otrzymuje się je stosun­kowo łatwo i szybko, służą one zazwyczaj do ustalania standardów i za­kresu prawdopodobnych odchyleń. Standardy takie są niezwykle poży­teczne, np. w szkolnictwie. Dane przekrojowe określające ciężar i wyso­kość ciała gromadzi się dla szkół londyńskich co 5 lat. Pomimo tej re­gularności zawierają one element trudny do oceny, co wiąże się z nie­uniknionymi zmianami w strukturze ludności. Jeśli więc np. wystąpiły zmiany w składzie genetycznym lub w warunkach żywieniowych, dzieci w wieku 16 lat na danym obszarze mogą stanowić populacje różniące się od populacji dzieci w wieku ? powiedzmy ? 4 lat. Dlatego we wnioskach z badań przekrojowych muszą być uwzględniane i takie nie­jednorodności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.