Przepływ informacji przez organizmy

Informacje odbierane przez organizmy decydują o zapoczątkowaniu dzia­łań mających zapobiec złączeniu się organizmu z otoczeniem. Liczba związanych z tym informacji może być bardzo duża. Na przykład oce­nia się, że komórka bakteryjna zawiera 1012 bitów informacji wiąza­nych, korzystając z odpowiedniej definicji dotyczącej liczby możliwych stanów. Typowa szybkość rozmnażania się bakterii odpowiadająca jednemu podziałowi komórki co 20 minut wymagałaby dostarczania informacji w liczbie 109 bitów/sek.

Suma sensorycznego przepływu ze wszystkich narządów zmysłów do ośrodkowego układu nerwowego u człowieka oceniona została na 107 bi­tów/sek; w ciągu życia wynoszącego 109 sek. liczba ta wzrosłaby do 1016 bitów. Tempo reakcji motorycznej jest mniejsze ? o około 6 log jedno­stek ? tym niemniej doszłoby w ciągu życia do bardzo dużej liczby. Przypuszczalna maksymalna zdolność magazynowania ludzkiego mózgu, który ma w przybliżeniu 1010 komórek nerwowych w korze mózgowej, oceniona została na około 1010?1011 bitów. Pomimo, że większość z tych ocen liczbowych obciążona jest pokaźnym błędem, to jednak astrono­miczna wprost wielkość przetwarzanych przez żywy organizm informacji została wyraźnie podkreślona.

Przenoszenie informacji z genów jest podstawowym źródłem układu regulacyjnego całego organizmu. Genetyczna kontrola dziedzi­czy się po rodzicach Pi i przekazywana jest potomstwu Fj. Dzięki niej produkowane są odpowiednie polinukleotydy, łącznie z informacyjnym RNA kontrolującym produkcję odpowiednich enzymów. Reakcje te oczy­wiście potrzebują energii, której dostarcza istniejący układ metaboliczny, a ten z kolei zaopatrywany jest przez ciągle dopływające nowe składniki.

Niezbędne dla życia surowce organizm uzyskuje dzięki różnym efektorom, wytwarzanym także pod kontrolą genetyczną. Efektory te z kolei zużytkowują energię metaboliczną, potrzebną do dostarczania organizmo­wi z otoczenia nowych źródeł energii i innych surowców, które znowu konieczne są do utrzymania aktywności życiowej. Aby organizm mógł te czynności wykonywać w sposób efektywny, musi otrzymywać dalsze informacje o środowisku od receptorów, przy czym informacje te także powstają pod wpływem układu genetycznego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.