Wiek rozwojowy

Tempo rozwoju jest różne u poszczególnych dzieci, ale wszystkie dzieci przechodzą przez te same stadia rozwoju w takiej samej kolejności. Sto­pień rozwoju, jaki osiągnął dany osobnik, można oszacować na podstawie rozmaitych cech, które klasyfikuje się w sposób następujący:

1)    stopień rozwoju cech płciowych, każdy osobnik przechodzi przez te same etapy;

2)    wiek szkieletowy; kostnienie szkieletu następuje zazwyczaj w re­gularnej kolejności;

3)    wiek zębowy; przebieg wyrzynania się zębów mlecznych i stałych jest regularny;

4)    wiek morfologiczny, określany na podstawie pomiarów wielkości, wysokości i różnych proporcji.

Każda z wymienionych metod określania wieku jest przydatna dla poszczególnych zadań. Zazwyczaj wyniki tych badań są podobne, różnią się jedynie oceny wieku zębowego. Dla każdego dziecka można więc usta­lić coś, co można nazwać wiekiem rozwojowym lub wiekiem fizjologicznym. Na tej podstawie można dokonywać pewnych ograniczonych, ale pożytecznych przewidywań. Tak więc należy się spo­dziewać, że u dziewczyny o zaawansowanym rozwoju szkieletowym wcze­śniej wystąpią skok pokwitaniowy i menstruacja. Także z ograniczoną dokładnością można przewidzieć ostateczny wzrost dziecka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.