Czynnik wzrostu nerwów

Mamy pewne informacje, że te czynniki chemiczne, które stymulują wzrost komórek nerwowych u płodu (embrionu), mogą także pobudzać ich wzrost i u osobnika dorosłego. Jeśli komórki rakowe myszy zostaną wszczepione na miejsce zawiązka kończyny u 3-dniowego kurczęcia, to włókna ner­wowe tego ostatniego okrążają komórki rakowate. Komórki czuciowe lub współczulne, z których biorą początek włókna, są stymulowane do wielo­krotnego zwiększania swej liczby; także ich włókna nerwowe przenikają do wszystkich tkanek embrionu gospodarza. Wchodzą one nawet do na­czyń krwionośnych w takich ilościach, że mogą nawet przerwać krążenie. W badaniach nad chemizmem czynnika wzrostowego nerwów (NGF ? nerve growth factor), odpowiedzialnego za zwiększanie liczby neuronów, stwierdzono, że ze szczególną siłą wywołuje to zjawisko jad węża, a jeszcze silniej­szym źródłem NGF są gruczoły ślinowe samca myszy. Obydwie substan­cje są białkami, lecz nie identycznymi. Substancja z jadu węża ma masę cząsteczkową około 40 000 (Vernon i in., 1969). Działanie czynnika wy­izolowanego z gruczołów ślinowych samca myszy i wstrzykniętego mło­dej myszy polega na wywołaniu specyficznej hipertrofii jedynie w ukła­dzie współczulnym. Reszta układu nerwowego ? ze zwojami przywspółczulnymi włącznie ? jest na ten czynnik niewrażliwa.

Następnym osiągnięciem było przygotowanie przeciwsurowicy (antyserum), która hamowała wzrost komórek współczulnych. Oczyszczone białko NGF wstrzykiwano do opuszki stopy (łapy) królika. Surowica tego królika wstrzykiwana później noworodkowi myszy powodowała, że u tego ostatniego rozwijało się tylko około 3% normalnej liczby komórek współczulnych, wzrost pozostałych był zahamowany przez przeciwciała.

Nie możemy jeszcze porównać tych odkryć z procesami normalnego wzrostu i rozwoju nerwu, lecz dają one dalsze cenne dowody istnienia specyficznych czynników chemicznych, mogących stymulować lub hamo­wać wzrost poszczególnych typów tkanki nerwowej. Po dokładniejszym więc poznaniu tych czynników będzie w końcu możliwe zrozumienie, jak układ nerwowy zostaje wyposażony w różne typy kanałów, stano­wiących zasadnicze cechy jego układu kodowania i sygnalizacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.