Człowiek jako istota ożywiona

Nasz temat polega na tym, że istoty ożywione działają w określony spo­sób, ponieważ są tak zorganizowane, aby zapobiegać zmieszaniu się z ich otoczeniem. Zachowują one tę organizację dzięki systemowi, który na­zwać można przekazem informacji z przeszłości. Ludzka organizacja życia utrzymywana i przekazywana jest przy pomocy jej własnych działań, wśród których najbardziej charakterystycznymi są: posługiwanie się mową i narządami lub sztucznymi urządzeniami wspomagającymi funk­cje organizmu. Będziemy starali się zrozumieć znaczenie zjawisk zwią­zanych z życiem człowieka analizując, w jaki sposób przyczyniają się one do procesu utrzymania ciągłości, czyli homeostazy. Dowiemy się, jak zadziwiająco szeroki zakres działań może być dzięki temu zrozumiały. Liczne proste zjawiska, takie jak oddychanie i pobieranie pokarmu lub gojenie się ran, służą do zachowania życia jednostki, inne zaś ? umożli­wiają trwanie gatunku. Lecz szczególny geniusz człowieka polega na przekazywaniu informacji między jednostkami, przy czym z jego homeo­stazą związanych jest wiele subtelnych cech. Komunikowanie się za po­mocą symboli ulepsza się dzięki wszystkim tym pośrednikom, które na­zywamy sztuką, literaturą i estetyką, a te, jako że ?przydatne”, przy­czyniają się głównie do utrzymania ludzkiej ho­meostazy. To samo trzeba oczywiście powiedzieć o tych dziedzinach, które przyczyniają się do polepszenia organizacji spo­łecznej, czyli o odpowiednich kierunkach ideologicznych, polityce, prawie i edukacji.

Z tego względu homeostaza człowieka zależy od nieskończenie zło­żonego zbioru czynników, których żaden autor ani żadna książka nie jest w stanie objąć. Naszym celem jest tylko wprowadzenie do nauki o czło­wieku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.