Narządy i tkanki

Problem ponadkomórkowej organizacji ciała jest bardziej skomplikowa­ny niż definiowanie różnych typów komórek. Większość części ciała nie jest zbudowana z jednego rodzaju komórek, lecz z kombinacji wielu ro­dzajów. Szczególnie złożona jest np. skóra. Oprócz warstw wytwarza­jących zewnętrzną pokrywę ciała w skórze znajdują się jeszcze naczy­nia krwionośne i limfatyczne, mięśnie, nerwy, gruczoły potowe i ło­jowe, komórki pigmentowe oraz inne specjalne twory. Nawet stosun­kowo prosta tkanka, taka jak wątroba, nie składa się z samych komórek wątrobowych. Ma ona także tętnice, żyły i naczynia limfatyczne wraz z ich mięśniami, tkanką łączną i nerwami. Poza tym nie wszystkie ko­mórki wątroby są jednakowe, jedne dokonują pewnych przekształceń chemicznych, inne wychwytują materiał odpadkowy, a wiele innych rodzajów syntetyzuje różne substancje.

Wytwarzanie każdego z tych typów komórek musi być ściśle regu­lowane i kontrolowane aby powstać mógł odpowiedni narząd. DNA speł­nia tu specjalne zadania, działając oczywiście poprzez komórki i ich in­terakcje, jakkolwiek mało mamy dowodów na to, w jaki sposób się to odbywa. Jedna z sugestii polega na tym, że różne działania komórek mogą oscylować, i że sąsiadujące z sobą komórki mogą wpływać nawza­jem na siebie. W ten sposób może dochodzić do skom­plikowanych efektów i być może do kontroli różnicowania się różnych oddziałujących na siebie komórek. Stopień złożoności takiej organizacji jest oczywiście znacznie większy u tkankowców niż u bakterii lub pier­wotniaków. Poza tym złożoność tkanek jest większa u tak zwanych wyższych zwierząt niż u niższych. Aktualnie istnieje tylko niewiele sposobów mierzenia tych różnic. Z łatwością można nie docenić złożo­ności tkanek np. u ryby, a jest ona już ogromna, jakkolwiek chyba znacznie mniejsza niż u ssaków. Zgodnie z naszą tezą wzrost, jaki na­stąpił w czasie ewolucji, polegał na wykształcaniu rozmaitych urządzeń, wykorzystywanych przez gatunki do utrzymywania się przy życiu w niekorzystnym środowisku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.