Archive for the ‘Z czego zbudowany jest człowiek ?’ Category

Poszukiwanie właściwego sposobu badania człowieka

Jednym ze sposobów, jaki powinniśmy zastosować w badaniach, jest metoda ewolucyjna. Ewolucja bowiem jest podstawową zasadą rozwoju w biologii. Jednak życia nie da się zrozumieć przez śledzenie wyłącznie jego ewolucji. Badania ewolucyjne dowodzą tylko, że zwie­rzęta i rośliny zmieniały się w przeszłości, nie mówią natomiast nic o ich życiu. Prawdą jest, że studiowanie ewolucji sugeruje [...]

Nauki historyczne i niehistoryczne

Zanim przystąpimy do rozważań nad homeostazą musimy naj­pierw poznać skład, budowę i organizację żywych ustrojów. Skoro istoty żywe są ?nieprawdopodobnymi” układami, może nam się wydawać, że niełatwo będzie odkryć potrzebne prawa, jeśli korzystać będziemy z me­tod stosowanych w fizyce. Prawa te na ogół są wynikiem badań wybra­nych próbek materii, oczyszczonych dla celów doświadczalnych, zatem historii [...]