Archive for the ‘Z czego zbudowany jest człowiek ?’ Category

Podsumowanie

Ogólny wniosek, który wynika z badań nad zagadnieniem dotyczącym substancji, z których zbudowane są istoty żywe, jest taki, że chociaż składają się one tylko ze zwykłych materiałów, to jednak działa tu niezwykle surowa selekcja, służąca uzyskaniu potrzebnych zespołów pierwiastków i związków. Poza tym potrafimy wyróżnić pewne ogólne cechy, które charaktery­zują wszelkiego rodzaju życie. Spośród 92 [...]

Kwasy nukleinowe

Wreszcie mamy jeszcze związki ?instrukcyjne”, czyli zawierające infor­macje. Składają się one z pięciu głównych, zawierających azot zasad purynowych i pirymidynowych ? adeniny, guaniny, cytozyny, tyminy i uracylu ? połączonych z kwasem fosforowym oraz z cukrem rybozą (lub z jej pochodną ? dezoksyrybozą). Te trzy typy związków tworzą olbrzymie cząsteczki kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), głównie występującego w [...]

Związki węgla

Wszystkie pierwiastki zawarte w organizmie znajdują się tam dla czegoś, co moglibyśmy nazwać szczególnym celem. Nie przesadzimy jednak mó­wiąc, że właściwości życia związane są w całkiem szczególny sposób z właściwościami węgla. Zdolność węgla do przyjmowania czterech elek­tronów, do tworzenia trwałych układów oraz do formowania podwójnych wiązań umożliwia mu tworzenie ogromnej liczby różnorodnych związ­ków. Szczególnie istotny [...]

Zbiory biopierwiastków i cząsteczek

Doszliśmy do bardzo ważnego wniosku, że pierwiastki podtrzymujące ży­cie stanowią zbiór wysoce wyselekcjonowany. Żywe organizmy powstają przez wbudowywanie właściwej ilości każdego z tych pierwiastków. Zro­zumienie procesu kontroli poprzez wybór z uprzednio określonego zbio­ru, to jedno z osiągnięć matematyki i techniki, dokonanych w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci. Fakt, że wszystkie żywe organizmy skła­dają się z tego [...]

Pierwiastki śladowe

Pierwiastki występujące w organizmach w ilościach śladowych mają także specjalne znaczenie. Wszystkie one, z wyjątkiem cynku, są pier­wiastkami przejściowymi i dlatego z łatwością tworzą cząsteczki kom­pleksowe (potrafi to także cynk, choć już nie z taką łatwością). Pier­wiastki te mają także różne wartościowości, mogą więc pobierać i od­dawać elektrony. Połączone z odpowiednimi cząsteczkami organicznymi umożliwiają pobieranie [...]

Wapń

Wapń związany jest zarówno z zachowaniem, jak i zmianą stabilności błon. W rzeczywistości pierwiastek ten odgrywa ważną rolę w wielu procesach ?rozprzestrzeniających się gwałtownie” w organizmie, jak np. skurcz mięśni. Tego rodzaju ?spustowe” układy zaopatrują organizm w czynniki, poprzez które oddziałuje on na środowisko, zmieniając je od­powiednio do własnych potrzeb. I znów mamy tutaj do [...]

Siarka i fosfor

Pierwiastki te mają także właściwości ?przydatne” dla procesów życio­wych. Zajmują one szczególnie wybitne miejsce w związkach działają­cych jako ogniwa pomiędzy utlenianiem a innymi czynnościami komó­rek. Takim związkiem jest np. adenozynotrójfosforan (ATP), występu­jący we wszystkich organizmach. Właściwość ta wynika z faktu, że: 1) fosfor i siarka mają bardzo długie zasięgi (promienie) wiązań; 2) są to atomy [...]

Wodór, tlen i woda

Pierwiastki te wiążą się w tak zasadniczy sposób z istotami żywymi, że pytanie o ich ?znaczenie” wydaje się zbyteczne. Jest oczywiste, że ukła­dy życiopodobne zależą głównie od ich właściwości. Wodór jest nie tylko jednym z najczęściej występujących pierwiastków we wszechświecie, lecz prawdopodobnie także podstawowym składnikiem układów słonecz­nych w tych ich stadiach, w których mogą one [...]

Płaszczyzny porozumiewania się

Powróćmy do badania składu człowieka. Musimy strzec się jeszcze jed­nego niebezpieczeństwa, a mianowicie używania słów, których nie ro­zumiemy lub, w szczególności, odnoszenia do słów idei, które nie są z nimi związane. Jest to trudne, ale daje się łatwo zilustrować, jeśli zastanowimy się, co rozumiemy przez ?cząstki elementarne”. Czym są te cząstki, które uważamy za podstawowe [...]

Co rozumiemy przez prawa fizyczne?

Oczywiście znalezienie takiego sposobu postępowania nie będzie sprawą łatwą. Już same usiłowania wydawać się będą wielu ludziom śmieszne, a być może ? nawet świętokradcze. I rzeczywiście, będziemy na tyle rozsądni, aby nie starać się o sformułowanie kompletnie logicznego spo­sobu postępowania, lecz po prostu sprawdzić, jak daleko możemy dojść przy pomocy tych informacji o życiu człowieka [...]