Archive for the ‘Wzrost, wymiana materii, ryzyko uszkodzeń’ Category

Cykl przemian i przewidywanie zagrożeń

W przeciwieństwie do dość zaawansowanej wiedzy o funkcjach różnych tkanek w gospodarce organizmu nie zawsze jest jasne, dlaczego pewne tkanki pozostają nienaruszone, a inne są regularnie wymieniane. Ponad­to niewiele wiemy na temat ważnego zagadnienia, co determinuje inten­sywność produkcji tkanek nietrwałych (labilnych), a co wstrzymuje tkan­ki stałe od dalszej ekspansji. Wytwory naskórka (komórki nabłonkowe) ostatecznie ulegają [...]

Krążenie materii

Dalszą komplikacją zagadnienia jest to, że ?dodawanie” substancji do układu żywego nie jest procesem jednokierunkowym. Musimy więc rów­nież brać pod uwagę ?odejmowanie”, które związane jest z rozpadem, a następnie wyliczać wzrost jako czysty zysk. Wydaje się tak oczywiste, że wzrost jest rezultatem procesów anabolizmu i katabolizmu, że nawet nie zastanawiamy się ?dlaczego rozpad musi w [...]

Wzrost przerywany

Przy dokładnej obserwacji wzrostu możemy stwierdzić, że nawet u bak­terii nie jest on procesem ciągłym. Wzrost masy całej hodowli maskuje cykle wzrostowe poszczególnych osobników. Replikacja DNA przebiega w ustalonych okresach i wiemy już nieco o środkach regulowania tego procesu. Gdy nie zachodzi ograniczenie z powodu braku surowców, wydaje się, że pojedyncza nić DNA w każdej [...]

Różnicowanie i regulacja wzrostu

Chyba nie powinno być dla nas zaskoczeniem stwierdzenie, że wzrost nieograniczony jest zjawiskiem ogólnym. Ponieważ stała wymiana ma­terii jest absolutnie koniecznym warunkiem życia, powinniśmy przypusz­czać, że zachodzi ona w każdym procesie życiowym. Wzrost musi być oczywiście regulowany, zwłaszcza u wyższych organizmów, których prze­życie zależy od obecności niezwykle skomplikowanego układu tkanek, zróżnicowanych dla wykonywania określonych funkcji. [...]

Wzrost wykładniczy

Dla laika jednym z najmniej oczekiwanych odkryć jest to, że wzrost ? jeśli nie jest ograniczany ? może trwać nieskończenie. Co rośnie jest samo przez się zdolne do wzrostu. Dobrze to ilustruje przykład rozwoju bakterii. Gdy komórki bakteryjne zostaną umieszczone na pożywce, znaj­dują się najpierw w fazie spoczynkowej (lag period), a potem następuje wzrost wykładniczy. [...]

Wzrost jako gwarancja homeostazy pomimo zużywania się ustroju

Tendencja powiększania ciała jest w pewnym sensie najbardziej podsta­wową cechą żywych istot. Jest ona dobrze znana i uważana ogólnie za proces naturalny. Jednak nawet pobieżne badanie wykazuje, że proces wzrostu nie jest wcale prosty i że nie rozumiemy go dostatecznie. Co więcej, jest on bardzo ?nienaturalny”, ponieważ jest niezwykły wśród zjawisk fizycznych. Polega on na [...]