Archive for the ‘Wymiana i regeneracja części ciała’ Category

Regeneracja a postęp ewolucyjny

Utrzymuje się powszechnie, że organizmy niższe mają większe siły re­generacji aniżeli organizmy wyższe. Usiłowanie, by stworzyć ilościowe oceny albo dla stanu ewolucyjnego, albo dla siły regeneracji jest dość ryzykowne; dokonał tego jednak Needham (1964). Wysunął on wniosek, że zdolność regeneracji jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia zaawan­sowania ewolucyjnego i że przyczyną tego jest prawdopodobnie fakt, że [...]

Regeneracja kończyn

Ta sama zasada odnosi się zarówno do regeneracji kończyn, jak i do na­rządów wewnętrznych. Wykształciły się mechanizmy mogące powodować odnowę narządów pożytecznych, ale nie niezbędnych dla życia poszcze­gólnych osobników. W związku z tym wyłania się interesujące zagadnie­nie, mianowicie jaka jest wartość procesów, które ? choć spełniają cięż­kie, poważne zadania ? mają zastosowanie tylko od czasu [...]

Czynnościowa regeneracja w układzie nerwowym

Odnowę niektórych części układu nerwowego u wszystkich zwierząt umożliwiają specjalne procesy, przy czym u zwierząt niższych mogą być regenerowane nawet duże partie tego układu. Jest to krańcowy przykład odnowy tkanki o ustalonej liczbie komórek. U ssaków uszko­dzenia (defekty) obwodowego układu nerwowego są wyrównywane przez wyrastanie wypustek bez żadnego wytwarzania nowych neuronów, dzięki czemu jest możliwe [...]

Regeneracja wątroby i innych gruczołów

Wymiana masy jednorodnej tkanki, jak np. wątroby, jest łatwa do ba­dania doświadczalnego, choć może nie zdarza się to często w naturze, z wyjątkiem przykładów chorobowych. W tkankach, które odnawiają się przez namnażanie komórek (jak w naskórku), potrzebna dla regene­racji wzmożona produkcja rozpoczyna się prawdopodobnie od przyśpie­szenia akcji wszystkich układów kontroli kierujących ciągłą wymianą. W tzw. [...]