Archive for the ‘Świadomość’ Category

Niektóre problemy semantyczne

Nawet jeśli problem umysłu i ciała nie jest po prostu kwestią języka, to jednak na pewno wymaga uważnego posługiwania się nim. Skłonni jesteśmy stawiać pytania ?co to jest umysł?”, ?czy umysł istnieje?”, nie ustaliwszy najpierw, co należy rozumieć przez ?jest” i ?istnieje”. Dobrze jest zdać sobie sprawę, że nie wszystkie rzeczowniki są nazwami ?rzeczy” i [...]

Umysł i materia

Badania nad człowiekiem muszą uwzględniać fakt, że dla wielu ludzi punktem wyjścia jest tu istnienie w nich samych pewnej głównej właś­ciwości, mianowicie świadomej jaźni nieidentycznej z ciałem. Praktyka mówienia o ciele i umyśle jako odrębnych bytach jest tak głęboko za­korzeniona w naszych tradycjach językowych, że kwestionowanie jej słuszności wydaje się wielu ludziom absurdalne. Jednak problem [...]