Archive for the ‘Rozwój człowieka’ Category

Zapoczątkowanie rozwoju w okresie embrionalnym

U osobnika dorosłego proces wzrostu nie zostaje przerwany, ale jego tempo jest takie, że ubytek masy substancji rozłożonych jest równoważ­ny przyrostowi masy uzyskanej w procesach syntezy. Tempo wymiany materii w każdej tkance jest determinowane prawdopodobnie przez spe­cyficzne inhibitory, które utrzymują w niej przemianę w stanie równo­wagi. Natomiast wzrost w wieku dziecięcym nie jest poddany działaniu [...]

Trudności związane z gromadzeniem danych dotyczących rozwoju

a. Badania ciągłe. Wzrost jest z pewnością zależny od czynników dzie­dzicznych i dlatego każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Tylko dane, które przedstawiają indywidualny rozwój dzieci (po uro­dzeniu się), są w pełni informatywne; natomiast jest niemal niemożliwe otrzymanie ścisłych danych dotyczących rozwoju dziecka we­wnątrz macicy. Długofalowe badania wzrostu postnatalnego (po urodze­niu) dziecka zajmują niewątpliwie dużo czasu [...]

Czynniki ograniczające badania nad rozwojem ogólnym

Przy tak rozszerzonym ujęciu zagadnienia jest oczywiste, że ogólne tem­po rozwoju całego organizmu nie jest pojęciem ścisłym. Obejmuje ono jednak poszczególne tempa wzrostu różnych narządów. Niemniej bada­nia dotyczące wzrostu odegrały znaczną rolę w zrozumieniu procesów rozwoju dziecka i polepszenia zdrowia człowieka; należy też oczekiwać, że w przyszłości badania takie dostarczą znacznie więcej wiadomości. Niezależnie od [...]

Czynniki regulacji wzrostu

Istnieje wiele interesujących zjawisk związanych z rozwojem człowieka. Spróbujmy rozważyć wzrost, podobnie jak i inne procesy zachodzące w żywym organizmie, w jednym z aspektów homeostazy. Wzrost zarod­ka, płodu i dziecka jest procesem konstytuowania się nowej istoty. Za­pewnia to ciągłość życia pomimo nieuchronności występowania strat lo­sowych. Wzrost ograniczony jedynie do zwiększania masy jest właściwie tylko częścią [...]