Archive for the ‘Regulacja czynności życiowych’ Category

Dobór naturalny

Chodzi tu oczywiście o prawo doboru naturalnego ogłoszone przez Dar­wina w 1859 roku. Klucz do problemu, ?na czym polega tak doskonałe przystosowanie organizmów do środowisk, w jakich żyją”, jest niezwykle prosty. Te organizmy, które nie są przystosowane, giną. Oznacza to, że zginęłyby wszystkie, gdyby układ genetyczny nie dysponował tak szerokimi źródłami zmienności. Mechanizmy mutacji i [...]

Żywe układy regulacji

Układ regulacji, który sam przeprowadza prognozowanie wykorzystuje otrzymaną informację, aby poprawić łączność pomiędzy swoją reprezen­tacją środowiska a jego aktualnymi warunkami. W ten sposób reprezen­tacja będzie stale uaktualniana, a na skutek porównywania jej z bieżą­cymi zdarzeniami urządzenie będzie mogło działać efektywniej niż w oparciu o ?sztywne”, ustalone w przeszłości instrukcje. Możemy więc kontynuować nasze rozważania nad [...]

Zasady regulacji

Maszyny wykonują swoje operacje, ponieważ zostały odpowiednio skon­struowane. Bardziej skomplikowane maszyny zaopatrzone są także w instrukcje, np. w formie kart perforowanych lub taśmy ? aby mogły pracować w określony sposób. W rzeczywistości same konstrukcyjne fragmenty maszyny uważać można za część ich instrukcji. Istotą efek­tywnego konstruowania i instruowania jest bez wątpienia zbudowanie takiej maszyny, która byłaby [...]

Przepływ informacji przez organizmy

Informacje odbierane przez organizmy decydują o zapoczątkowaniu dzia­łań mających zapobiec złączeniu się organizmu z otoczeniem. Liczba związanych z tym informacji może być bardzo duża. Na przykład oce­nia się, że komórka bakteryjna zawiera 1012 bitów informacji wiąza­nych, korzystając z odpowiedniej definicji dotyczącej liczby możliwych stanów. Typowa szybkość rozmnażania się bakterii odpowiadająca jednemu podziałowi komórki co 20 [...]

Teoria informacji

Nie udało się dotąd zbudować maszyny, która pod względem liczby po­dejmowanych decyzji zbliżałaby się do organizmu żywego, chociaż nie­które maszyny regulują własne czynności z wielką precyzją. Trzeba jednak podkreślić, że nie można porównywać organizmu żywe­go z odpowiednimi maszynami, lecz ? korzystając z języka techniczne­go ? należy badać i opisywać dokładniej procesy życiowe. Metody ma­tematyczne i [...]

Samokontrolujące się maszyny

Sytuacja ta uległa zmianie w bieżącym stuleciu, ponieważ fizycy i tech­nicy opracowali bardziej skomplikowane metody kontroli maszyn oraz teoretyczne sposoby opisu tej kontroli. Oczywiście opracowania te po­stępowały zgodnie z ewolucją tych maszyn, które pomagają człowieko­wi nie tylko w jego pracy, lecz także w przekazywaniu informacji od jed­nej osoby lub maszyny do drugiej osoby lub maszyny. [...]

Pojęcia struktury i funkcji

Być może, iż po dotychczasowych rozważaniach łatwiej zrozumieć te czynności, których wyrazem jest życie. Są to te czynności, które zazwy­czaj nazywamy metabolizmem; stanowią one zespół procesów umożli­wiających utrzymanie życia przez układy biologiczne. Te metaboliczne procesy można podzielić i poklasyfikować na różne sposoby. Mówi się np. często o procesach anabolicznych czyli syntetycznych, w wyniku których budowany [...]