Archive for the ‘Późniejsze stadia rozwoju’ Category

Zależności między dojrzewaniem a stanem społeczno-ekonomicznym

Istnieją wyraźne różnice w ciężarze i wysokości osobników dorosłych pochodzących z różnych warstw, występują także odpowiednie różnice w tempie rozwoju. Dzieci z rodzin reprezentujących wolne zawody, pra­codawców lub inteligencję pracującą są bardziej zaawansowane we wszy­stkich stadiach niż dzieci pracowników fizycznych. Różnica ta w skraj­nych wypadkach wynosi około 3 cm we wzroście i 0,25 kg w [...]

Regulacja dojrzewania

Cały przebieg procesu wzrostu po najwcześniejszych stadiach rozwoju zarodkowego jest prawdopodobnie regulowany przez mechanizm synchro­nizujący w mózgu. Sterowanie mózgu dokonuje się pod wpływem dzia­łania wydzielanego przez podwzgórze hormonu na przedni płat przysadki, jak to już poprzednio opisano. Przysadka nowo narodzonego szczura prze­szczepiona blisko guza popielatego (tuber cinereum) mózgu dorosłego szczura zaczyna wkrótce wydzielać hormony gonadotropowe [...]

Stosunek zwiększonego tempa wzrostu do innych zmian

Zwiększone tempo wzrostu i rozwoju rozpoczyna się u chłopców w okre­sie między 10,5 a 16 rokiem życia, u dziewcząt ? w wieku 9,5?14,5 lat życia. Tempo to wzrasta początkowo powoli, następnie gwałtownie do momentu szczytowego, po czym nagle spada. Wzorzec ten odnosi się do wszystkich dzieci niezależnie od tego, czy skok pokwitaniowy zaczyna się wcześnie [...]

Charakterystyka zmian w okresie pokwitania

Najistotniejsze przeobrażenia zachodzą oczywiście w narządach układu rozrodczego. Narządy te zaczynają po raz pierwszy wytwarzać znaczną ilość hormonów płciowych, których wpływ daje się odczuć w funkcjonowaniu wszystkich niemal narządów ciała. Pierwszymi zwiastu­nami pokwitania są takie zjawiska, jak spadek a następnie wzrost tempa odkładania się tłuszczu, rozwój czyraków, a także infekcja skóry, co wiąże się pośrednio [...]

Wiek rozwojowy

Tempo rozwoju jest różne u poszczególnych dzieci, ale wszystkie dzieci przechodzą przez te same stadia rozwoju w takiej samej kolejności. Sto­pień rozwoju, jaki osiągnął dany osobnik, można oszacować na podstawie rozmaitych cech, które klasyfikuje się w sposób następujący: 1)    stopień rozwoju cech płciowych, każdy osobnik przechodzi przez te same etapy; 2)    wiek szkieletowy; kostnienie szkieletu [...]

Wzorce rozwoju

Rozwój człowieka przebiega wedle szczególnego wzorca i kolejności wy­stępowania poszczególnych stadiów, co jest podstawową cechą jego spo­sobu życia. Rozwój umysłowy, tak charakterystyczny dla naszego gatun­ku, możliwy jest dzięki długiemu okresowi dojrzewania. Nie jest przesadą twierdzenie, że przyszły postęp ludzkości zależeć będzie od właściwego wykorzystania wczesnego okresu rozwoju dla zwiększenia pojemności mózgu oraz wyuczenia się odpowiednich [...]