Archive for the ‘Organizacja ustroju żywego’ Category

Enzymy

Jak już wiemy, liczne charakterystyczne i wprost ?nieprawdopodobne” procesy układów żywych dokonywane są przez enzymy, które określamy jako katalizatory. Dzięki takiemu określeniu łatwiej jest zrozumieć i wy­jaśnić bardzo nieraz złożone czynności życiowe zachodzące w organizmie. Katalizatorem nazywamy substancję, która zwiększa szybkość osiągania równowagi przez układ chemiczny, a sama nie ulega żadnej zasadniczej zmianie chemicznej. Katalizatory [...]

Pofałdowana struktura białek

Wiemy już, że DNA kontroluje sekwencję aminokwasów w łańcuchach białkowych. Aby zrozumieć, jak wpływa to na regulację czynności ży­ciowych, musimy zbadać, w jaki sposób skład białka reguluje różne struktury i funkcje komórki. Pierwszym aspektem, który należy rozwa­żyć, są konfiguracje przyjęte przez same cząsteczki białek. Łańcuchy białek nie są przeważnie tylko długimi, luźnymi nićmi, lecz są [...]

Dziedziczenie porządku

Informacje o pierwotnych źródłach porządku życia, jakkolwiek wciąż niekompletne, stanowią główny temat współczesnej biologii. Od dawna już wiemy, że porządek ten istnieje, że jest on podstawową cechą, i że w pewien sposób różnicuje on układy żywe od nieożywionych. Biologo­wie często wyrażali zdanie, że ich nauka jest raczej ?morfologiczna” niż czysto ?chemiczna”, i że w żywym [...]

Odczytywanie informacji zawartych w DNA

?Odczytywanie”, czyli transkrypcję informacji zawartych w DNA bada­no dokładnie na bakteriach przy wykorzystaniu faktu, że na skutek zmian zachodzących w podłożu organizmy pobudzane są do produkcji potrzebnych im enzymów. W ten sposób stwierdzono, że bakterie jeli­towe Escherichia coli pozbawione glukozy a zaopatrywane tylko w lak­tozę rozpoczynają w ciągu kilku minut produkcję enzymu P-galaktozydazy, który rozkłada [...]

Jednostka informacji genetycznej

Środki przenoszenia informacji z przeszłości od dawna stanowią główny problem w biologii. Nie jest przypadkiem, że badanie tego problemu w swej nowoczesnej formie (genetyka) dostarczyły podstaw do zadziwiają­cych odkryć, przedstawionych powyżej w zarysie a dotyczących kontro­li porządku. Prawa odkryte przez Grzegorza Mendla wykazały podsta­wowe związki między rodzicami a potomstwem, a mianowicie, że dzie­dziczenie odbywa się [...]

Replikacja DNA

Ciągłość życia wymaga dostarczania w odpowiednich okresach nowego DNA o dokładnie takiej samej sekwencji zasad, jaką ma wyjściowy DNA. Najłatwiej daje się to prześledzić u wirusów lub bakterii, u których DNA tworzy pojedynczą sparowaną nić. Chromosom tworzy kompletny pierścień i ma jeden punkt replikacyjny. Ten precyzyjny me­chanizm powstawania nowej nici tuż obok starej jest nieznany. [...]

Informacja zawarta w kodzie DNA

Jeżeli istnieje porządek na poziomie supramolekularnym (ponadcząsteczkowym), to w konsekwencji rozważyć musimy pytanie ?skąd ten porzą­dek się bierze?” Wyizolowane układy molekularne w świecie nieoży­wionym wykazują na ogół przez pewien czas średni wzrost entropii, tzn. spadek uporządkowania. Fakt, że tendencja do nieuporządkowania nie występuje w organizmie żywym nasuwa wniosek, że układ ten nie jest wyizolowany i [...]

Porządek molekularny

Rozważania ogólne nad pierwiastkowym i molekularnym składem obiek­tów żywych w poprzednim rozdziale wskazały już na pewne charakte­rystyczne cechy organizmów. Jednak analiza ograniczająca się tylko do takiego poziomu badań nie dostarczy nam nigdy pełnych podstaw, po­trzebnych do przewidywania działań i zachowania się organizmu. W każ­dym znanym ustroju cząsteczki zorganizowane są w układy o wyższym stopniu złożoności [...]