Archive for the ‘Odnowa osobnicza’ Category

Gojenie się ran skóry

Odnowa uszkodzenia powierzchni skóry stanowiła specjalne zaintereso­wanie człowieka pewnie dlatego, że wszyscy obserwujemy to często u siebie. Poza tym zewnętrzne położenie skóry powoduje, że można ją dość łatwo badać. Po uszkodzeniu naskórka i znajdującej się pod nim skóry najpierw tworzy się skrzep fibryny, a potem następuje jego rozpuszczenie po kilku dniach. Komórki sąsied­nich okolic naskórka [...]

Teorie gojenia się ran

Różne teorie na temat natury bodźców powodujących gojenie ran próbują wyjaśnić ten problem z kilku punktów widzenia. Najprostsza teoria sugeruje, że zniszczenie komórek powoduje wy­tworzenie się hormonów przyrannych. Istnieją dwie wersje tej teorii: a)    że substancje te pobudzają komórki do podziału i migracji, b)     że odblokowują one zahamowanie tych czynności. Druga grupa teorii sugeruje, że [...]

Procesy gojenia się

Połączenie dwu kikutów nerwu stanowi typowy przykład podstawowych procesów gojenia się ran. Możemy tu wyróżnić następujące stadia: 1)  szybkie wypełnianie ubytku uzyskiwane przez skrzep fibryny ? jak gdyby rodzaj prowizorycznej pierwszej pomocy; 2)     następnie wypełnianie ubytku komórkami, najpierw polimorficznymi, potem makrofagami, fibroblastami, komórkami Schwanna i osta­tecznie włóknami nerwowymi; 3)    wzmacnianie fizycznej wytrzymałości nowej tkanki przez [...]

Czynnik wzrostu nerwów

Mamy pewne informacje, że te czynniki chemiczne, które stymulują wzrost komórek nerwowych u płodu (embrionu), mogą także pobudzać ich wzrost i u osobnika dorosłego. Jeśli komórki rakowe myszy zostaną wszczepione na miejsce zawiązka kończyny u 3-dniowego kurczęcia, to włókna ner­wowe tego ostatniego okrążają komórki rakowate. Komórki czuciowe lub współczulne, z których biorą początek włókna, są [...]

Odnowa nerwu jako przykład gojenia

Gojenie, odnowa, wymiana i regeneracja są tak ściśle związanymi ze sobą procesami, że trudne jest (a nawet zbędne) przeprowadzenie pomię­dzy nimi jakiegoś wyraźnego rozgraniczenia. Wszystkie one różnią się od procesów utrzymywania życia tym, że są procesami uruchomianymi tylko przy zaistnieniu jakiegoś wypadku, który może się zdarzyć, lecz nie powtarza się regularnie. Instrukcje organizmu zawierają w [...]

Procesy podtrzymywania życia

Spośród czterech terminów, które tu rozważamy, wymieniony w tytule najściślej odpowiada cyklowi zachodzących w ustroju przemian. Pojęcie ?procesy podtrzymywania” zapożyczone jest z dziedzin technicznych i gospodarstwa domowego; zawiera w sobie odnowę normalnego zużycia jakiegoś przedmiotu w tym sensie, że jest ono ?oczekiwane”. Musimy malować nasze domy i wymieniać żarówki elektryczne albo opony samo­ chodowe, okładziny [...]

Utrzymywanie się przy życiu, odnowa, wymiana i regeneracja

Jest to seria podobnych procesów powiązanych ze sobą zarówno swoją rolą w podtrzymywaniu życia osobnika, jak i sposobami działania. Są to procesy, dzięki którym życie poszczególnych jednostek może być utrzymane, pomimo ciągłego zużywania się lub uszkodzeń. Jak wiemy z poprzedniego rozdziału, w większości tkanek zachodzi stały cykl prze­mian, a pewne komórki są systematycznie zastępowane nowymi. [...]