Archive for the ‘Kierunek aktywności życiowej’ Category

Utrzymywanie stanu trwałego poprzez utratę energii

Sposoby, przy pomocy których żywy organizm zapobiega własnemu roz­kładowi, są tak różnorodne jak samo życie. Różnica pomiędzy organi­zmem a jego otoczeniem jest u najprostszych zwierząt i roślin mniej wyraźna niż u organizmów, które pojawiły się później. Na przykład nie­które z dawnych zwierząt były prawdopodobnie stworami, podobnymi do żyjących w morzu takich pierwotniaków, jak pełzak (Amoeba), [...]

Równowaga i stany trwałe

Zachodzące w organizmie różne czynności są skierowane na uzyskanie takich substancji, które potrzebne są do utrzymania tego szczególnego typu organizacji. Wiemy już, że istota żywa różni się np. od kamienia tym, że nie pozostaje w stanie równowagi ze swoim środowiskiem; po­święćmy więc trochę czasu, aby dowiedzieć się, co znaczy nie być w sta­nie równowagi. We [...]

Homeostaza

Problem homeostazy polega na znalezieniu właściwego sposobu opisu tych czynności życiowych, które wykazują zadziwiającą wprost stałość swego generalnego wzorca, pomimo pewnych stopniowych zmian. Tę zachowawczość organizacji życia nazywamy homeostazą. Terminu tego użył po raz pierwszy fizjolog Cannon (1932), opisując zaobserwo­waną przez Claude Bernarda u ssaków tendencję do zachowania stałego składu krwi pomimo zmian zachodzących w [...]

Źródła ukierunkowanego działania

Jeżeli czynności życiowe zmierzają w kierunku samozachowania, to na­leży sobie postawić pytanie, jak do tego doszło. Czy układy działające w ten sposób mogą wywodzić się z układów o bardziej zwyczajnej rów­nowadze?. Niezależnie od pochodzenia życia nie mamy wątpli­wości co do tego, że raz zapoczątkowane utrzymywało się i rozwijało bez pomocy sił zewnętrznych lub tzw. ?siły [...]

Działalność życiowa

Chcielibyśmy teraz wykazać, że życie człowieka można najlepiej określić mówiąc, że jest to działalność, a także przekonać czytelnika, że termin ten wyraża coś, co jest dla nas jasne i zrozumiałe. Przekonaliśmy się, że wszystkie obiekty materialne są zdolne do pewnego działania i że zawierają one w sobie energię. Rozważmy inne aspekty które nasuwa nam na [...]

Energia

Siła, z którą działają ciała nieożywione, porównywana była przez dawną naukę z tą siłą, jaką jesteśmy w stanie z siebie dać. W nowoczesnej terminologii energia ciała stanowi, jak implikuje to sama nazwa, dosłow­nie pracę w nim zawartą i dlatego można tę energię wyrażać w jednost­kach pracy. Analogia ta nie zawsze jest słuszna i w zależności [...]

Aktywność

Jeżeli cechy charakterystyczne życia chcemy opisać jako przejawy pew­nej aktywności, musimy się dobrze zastanowić co właściwie przez to słowo rozumiemy, a zarazem stwierdzić, że jest to tylko frazes, za którym kryje się nasza ignorancja, podobnie jak w przypadku innych słów uży­wanych do zdefiniowania istoty życia. Słowa ?aktywność” użyliśmy do opisu życia przede wszystkim dlatego, że [...]