Archive for the ‘Adaptacja osobnicza’ Category

Jednostka ludzka

Próbowaliśmy opisać istotę aktywności orga­nizmu, która jest wyrazem życia. Można ją traktować jako zbiór kolejno po sobie następujących aktów wymiany pomiędzy organizmem a śro­dowiskiem, takich, dzięki którym ciągłość życia organizmu zostaje zacho­wana pomimo bezustannej wymiany materiałów, z jakich jest on zbu­dowany. Pozostaje on wciąż w przybliżeniu tym samym, podobnie jak parlament lub Kościół, pomimo że [...]

Materia żywa jako jeden układ homeostatyczny

Nie może ujść naszej uwagi fakt, że wszystkie maszyny, których przy­kłady przytaczaliśmy w naszych porównaniach, zostały zbudowane przez człowieka dla określonych celów i dlatego nie mogą nam służyć jako pomoc, kiedy stoimy przed problemem opisu żywych ustrojów, które są samopowielającymi się maszynami homeostatycznymi. Osta­tecznie więc musimy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie. Jeśli jednak w naszych [...]

Adaptacja w różnych skalach czasu

Nasza metoda opisu żywych układów ? z człowiekiem włącznie ? po­lega na stwierdzeniu, że ich nader skomplikowana organizacja wewnętrz­na stanowi pewnego rodzaju maszynę utrzymującą się w stanie równo­wagi. Stan ten utrzymuje ona za pomocą układu sterowania powodują­cego, że podejmuje ona działania dające największą szansę na przeżycie. Instrukcje sterujące stanowią zakodowaną reprezentację warunków środowiskowych. Są one [...]

Pamięć. Fenotypowa adaptacja w mózgu

Najbardziej szczegółową reprezentację środowiska życia wyższych zwie­rząt znajdujemy, oczywiście, w ich układzie nerwowym. Układy recep­torów znajdujące się w narządach zmysłów są w stanie zbierać infor­macje o wiele szybciej niż np. mięśnie czy krew. Informacja, która do­tarła do mózgu, jest następnie wykorzystywana do szybkiej regulacji- zachowania organizmu. Ten układ kontrolny w sposób najbardziej oczy­wisty przypomina układy [...]

Erytropoetyna

Mamy już pewne informacje na temat mechanizmów adaptacji fenotypowej. Należy do nich np. informacja, dzięki której regulowane jest wytwarzanie czerwonych krwinek u ssaków. Jeśli surowicę zwierzęcia, które utraciło pewną ilość krwi, wstrzykniemy innemu zwierzęciu, to powoduje ona wzrost wytwarzania krwinek czerwonych przez szpik kostny. Nie wynika to bezpośrednio z rozcieńczenia krwi czy też z braku [...]

Mechanizmy adaptacji fenotypowej

Przykłady tej adaptacji znajdujemy u wszystkich organizmów. Bakterie potrafią przystosować swe układy enzymatyczne tak, aby mogły wyko­rzystywać określone substancje znajdujące się w ich środowisku. Rośliny dokonują wielu przystosowań tego samego rodzaju; mogą one np. wytwarzać długie korzenie, jeśli w ich środowisku jest mało wody. U zwierząt niemal wszystkie narządy mogą się przystosować do wymagań środowiska. [...]

Adaptacja fenotypu i genotypu

Jak wykazaliśmy pod koniec poprzedniego rozdziału, w ostatecznym roz­rachunku wszystkie populacji zachowują harmonię ze swym środowi­skiem dzięki naturalnej selekcji dokonującej się wewnątrz organizmów i między nimi. Istnieją jednak inne sposoby osiągnięcia tego samego celu. Poszczególne organizmy są w stanie przystosować swe czynności do dzia­łań środowiska za pomocą procesów ?adaptacji” lub ? konkretnie ? ?fenotypowej modyfikacji”, [...]